III PREMI MARCEL.LÍ GARRIGA DE FOTOGRAFIA

III PREMI MARCEL.LÍ GARRIGA DE FOTOGRAFIA
“Els Camps de concentració : la mirada del jovent”

L’Amical de Mauthausen i altres Camps i el Museu del Ferrocarril de Catalunya convoquen el III Premi Marcel·lí Garriga de fotografia 2017, en el marc del Projecte Buchenwald, amb l’objectiu de recollir la visió que els joves aporten dels camps de concentració  i de les seves experiències en la visita a un camp nazi.

BASES

I-CATEGORIES
El Premi comptarà amb una única categoria, fotografia dels camps de concentració.

II-PREMI
Entre les fotos presentades, la millor foto, d’acord amb l’esperit del projecte, serà guardonada amb el premi “Marcel·lí Garriga” dotat amb 100 €.

III- PARTICIPANTS
El Premi està reservat a alumnes de 4art. d’ESO i Batxillerat, i ex-alumnes participants en el projecte.
Podran participar-hi alumnes  dels Instituts de secundària de l’Estat Espanyol, o d’altres països que participen i col·laboren amb els projectes de memòria de l’amical.

IV-TREBALLS
  • Les fotos participaran en una mostra paral·lela a la exposició “SHOA, el genocidi NAZI del Poble Jueu”  de la Fundació Baruch Spinoza, que l’Amical i el Museu del Ferrocarril  exposaran a la sala d’actes de l’Escola Pia de Vilanova i la Geltrú  del 15 d’abril al 30 de maig de 2017 de 2016.
 Els treballs s’hauran de presentar en una butlleta (cartolina format Din A4) amb la foto impresa en paper digital i enganxada en la part superior. La imatge ha d’estar obligatòriament relacionada amb la visita a un camp de concentració.

La part inferior es dedicarà a escriure un petit text de màxim 50 paraules, indicant l’emoció i/o sentiment que li va provocar aquesta imatge.

També s’haurà de presentar una versió digital en bona resolució (300dpi) al correu electrònic  del museu o de l’Amical (info@amical-mauthausen.org), o amb un llapis de memòria dins del sobre anterior ,amb el mateix pseudònim que la presentació en format paper.
           
V- PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
Els treballs  s’hauran de fer arribar a la seu de l’Amical (c/Sils 1 de Barcelona)  o al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova i la Geltrú, (horari de dimarts a diumenge de 10.30 a 14.30 hores, dissabtes també a la tarda de 16.00 a 18.30 hores. Dilluns tancat). fins al 31 de març de 2017.
  
Hauran de presentar-se en sobre tancat i signats amb un pseudònim. Dins del sobre que contingui el treball, s'inclourà un altre sobre tancat, dins del qual es consignarà el nom, edat,correu electrònic i telèfon de l’autor/a, i que s’obrirà només en el cas del guanyador/a.

VI-JURAT
El jurat del premi “Marcel·lí Garriga” estarà format per un representant de l’Amical Mauthausen, dos representants de dos centres dels adherits al projecte, d’un representant del Museu del Ferrocarril, d’un expert en fotografia i de la coordinadora de l’exposició jove.

VII-RESOLUCIÓ
La resolució del Premi es donarà a conèixer en un acte públic al mes de maig del 2017.
El Premi podrà declarar-se desert.

Esquema de la butlleta de participació en el guardó:


Espai per a
L’IMATGE
Espai per al
text, pseudònim de l’autor i dates del Viatge al Camp


VIII. FORA DE CONCURS: Fons d’imatges del Jovent
Fora del concurs i amb la finalitat de recollir i mostrar digitalment altres fotografies dels camps i de les experiències de les visites del jovent, tots els interessats i interessades poden enviar digitalment les imatges que vulguin (fins a un màxim de 20 per alumne), relacionades amb la visita a un camp de concentració. Aquestes imatges aniran formant part d’un fons dels viatges dels centres als camps de concentració.

Les imatges hauran d’estar incloses en un powerpoint (màxim de 4Mgb) amb peus de foto explicatius i incloent en una de les diapositives les seves dades personals (nom, cognoms i edat) i les dels centre escolar on estudien i amb el que van fer el viatge, i l’any del viatge..

La comissió del projecte es reserva el dret a publicar-les a l’Espai Jove del projecte i/o al perfil de Flickr del Museu, però no participaran en el concurs del Premi Marcel.li Garriga.

Els enviaments s’han de fer a aquestes l’adreces electròniques:


 castellano

III PREMIO MARCEL.LÍ GARRIGA DE FOTOGRAFIA
“Los Campos de concentración: la mirada de la juventud”

La Amical de Mauthausen y otros Campos y el Museo del Ferrocarril de Cataluña convocan el II Premio Marcel.lí Garriga de fotografía 2016, en el marco del Proyecto Buchenwald, con el objetivo de recoger la visión que los jóvenes aportan de los campos de concentración y de sus experiencias en la visita a un campo nazi.

BASES

I-CATEGORÍAS
El Premio contará con una única categoría, de fotografía de los campos de concentración.

II-PREMIO
Entre las fotos presentadas, la mejor foto, de acuerdo con el espíritu del proyecto, será galardonada con el premio "Marcel.lí Garriga" dotado con 100 €.

III- PARTICIPANTES
El Premio está reservado a alumnos de 4º de ESO y Bachillerato, y ex-alumnos participantes en el proyecto.
Podrán participar alumnos de los Institutos de secundaria de España, o de otros países que participan y colaboran con los proyectos de memòria de la Amical.

IV-TRABAJOS
  • Las fotos participarán en una muestra paralela a la exposición “SHOA, el genocidio NAZI del Pueblo Judio”  de la Fundación Baruch Spinoza, que la Amical y el Museu del Ferrocarril  expondran en la sala de actos de la Escuela Pia de Vilanova i la Geltrú  del 15 de abril al 30 de mayo de 2017 de 2016.
 Los trabajos deberán presentarse en un panel (cartulina formato Din A4) con la foto impresa en papel digital y pegada en la parte superior. La imagen debe estar obligatoriamente relacionada con la visita a un campo de concentración.

La parte inferior se dedicará a escribir un pequeño texto de máximo 50 palabras, indicando la emoción y / o sentimiento que le provocó esta imagen.

Tambien deberan presentar una versión  digital en buena  resolución (300dpi) al correo electrònico del museu o de la Amical (info@amical-mauthausen.org), o con un lapiz de memòria dentro del sobre anterior , con el mismo pseudònimo  que la presentación en formato papel.

V- PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
Los trabajos se deberán hacer llegar a la sede de la Amical (c / Sils 1 de Barcelona) o el Museo del Ferrocarril de Cataluña en Vilanova i la Geltrú, (horario de martes a domingo de 10.30 a 14.30 horas, sábados también por la tarde de 16.00 a 18.30 horas. Lunes cerrado). hasta el 31 de marzo de 2017.

Deberán presentarse en sobre cerrado y firmados con un seudónimo. Dentro del sobre que contenga el trabajo, se incluirá otro sobre cerrado, dentro del cual se consignará el nombre, correo electrónico y teléfono del autor/a, y que se abrirá sólo en el caso del ganador/a.

VI-JURADO
El jurado del premio "Marcel.lí Garriga" estará formado por un representante de la Amical Mauthausen, dos representantes de dos centros de los adheridos al proyecto, de un representante del Museo del Ferrocarril, y de la coordinadora de la exposición joven.

VII-RESOLUCIÓN
La resolución del Premio se dará a conocer en un acto público en el mes de mayo de 2017. El Premio podrá declararse desierto.
Esquema del panel de participación en el premio:
                                                                       
Espacio para la
IMAGEN
Espacio para el
texto, pseudònimo del autor y fechas de la visita al campo

VIII. FUERA DE CONCURSO: Fondo de imágenes de la Juventud.
Fuera del concurso y con el fin de recoger y mostrar digitalmente otras fotografías de los campos y de las experiencias de las visitas de la juventud,
todos los interesados ​​e interesadas pueden enviar digitalmente las imágenes que quieran (hasta un máximo de 20 por alumno), relacionadas con la visita a un campo de concentración. Estas imágenes irán formando parte de un fondo de los viajes de los centros a los campos de concentración.
Las imágenes deberán estar incluidos en un powerpoint (máximo de 4Mgb) con pies de foto explicativos e incluyendo en una de las diapositivas sus datos personales (nombre, apellidos y edad) y las de los centro escolar donde estudian y con el que hacen el viaje o la visita, y el año del viaje ..
La comisión del proyecto se reserva el derecho a publicarlas en el Espacio Joven del proyecto y/o en el perfil de Flickr del Museo, pero no participarán en el concurso del Premio Marcel·li Garriga.

Los envíos se realizarán a estas la direcciones electrónicas:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada